Overzicht SIG’s, Regio’s en Afdelingen

Afdelingen en SIG’s 

Apps

Apps –voor communicatie, amusement, onderwijs, en bijvoorbeeld in toenemende mate ook voor medische toepassingen— verrijken ons bestaan, maar ze roepen ook vragen op: hoe zit het met onze privacy? Hoe zorgen we dat we gevrijwaard blijven van lieden die het op ons geld of onze gegevens gemunt hebben? Hoe ontwikkelen we die apps eigenlijk, en hoe zorgen we ervoor dat ze met elkaar en met andere systemen kunnen praten? Op deze en soortgelijke vragen heeft SIG Apps (nog) geen antwoord, maar we gaan er wel over nadenken en discussiëren.  

Architectuur

 

Het doel van de special interest group architectuur is het delen van kennis en ervaring op het vlak van Enterprise- en ICT-architectuur en de daarbij gebruikte methoden en technieken. Dat doen wij door bijeenkomsten te organiseren en onze kennis te verspreiden in de vorm van artikelen, boeken en conferenties.  
Beheer & Service Management De SIG Beheer & Service Management is een zelfstandig onderdeel van de KNVI en richt zich op de exploitatie, gebruik en onderhoud van de IT. Dit betekent dat de SIG zich richt op zaken als Functioneel en Technisch Beheer, ITIL, MOF en andere beheermethoden, beheertools, enz.  

Biomedische-Informatie

De afdeling BMI van de KNVI stelt zich ten doel de kwaliteit van de biomedische informatie en literatuurvoorziening in Nederland te bevorderen.  

Business Intelligence & Analytics

De afgelopen jaren heeft het vakgebied BI&A een grote vlucht genomen en is in de reguliere bedrijfsvoering van bedrijven, instellingen en de overheid niet meer weg te denken. In de visie van de KNVI is BI&A een integraal onderdeel bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De Special Interest Group Business Intelligence & Analytics heeft als doel om die ontwikkeling te volgen.  

Chemische Informatie

De werkgroep volgt de ontwikkelingen op het gebied van de chemische informatie in de ruimste zin van het woord. Naast pure chemie komen ook nauw verwante vakgebieden als toxicologie, technologie, biologie en materiaalkunde aan de orde. De leden zijn chemische informatiespecialisten, afkomstig uit de industrie, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

 

Common

SIG Common houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op het gebied van IBM Power Systems en IBM i, in brede zin. Dat kunnen evenementen voor systeembeheerders zijn of applicatieontwikkelaars, maar ook wat de buzz words van nu betekenen voor gebruikers van deze systemen. Daarnaast wil de SIG Common de bekendheid van onze systemen vergroten.

 

Digitale Transformatie

De special interest group Digitale Transformatie, wil de ICT community meenemen in digitale transformatie, maar wil ook meegenomen worden. De kennis over digitale transformatie is niet voorbehouden aan een aantal specialisten, maar zit overal. Dat is de ware natuur van de kennis-economie en die kennis willen we ontsluiten via de SIG DT; voor leden individueel en voor leden in hun werk bij hun werkgever of klant.  

Digital Skills

De SIG Digital Skills houdt zich bezig met digitale vaardigheden. Digitale vaardigheden van de makers en de professionele gebruikers van digitale producten en diensten. Doel van de SIG is:
•dat de leden van het KNVI Informatie professionals zijn, die een hoge marktwaardevertegenwoordigen en ondersteuning bieden en initiatief nemen bij digitale activiteiten.
•dat het KNVI ook de vereniging is waar de markt de weg gewezen wordt op het gebied vandigitale vaardigheden maar ook de vereniging is waar men kennis en kunde kan vinden op dit terrein.
 

Governance

In een snel veranderende omgeving zullen organisaties zich continu moeten aanpassen. Governance gaat over besturing en leiderschap. De keuze van de manier waarop leiderschap er in slaagt de mogelijkheden van de organisatie te benutten en de gewenste doelen te bereiken. Een goede governance zorgt voor een effectieve inrichting van structuren, besluitvorming en processen zodat wordt voldaan aan de interne- en externe wet- en regelgeving (de conformance) maar ook voor het zo effectief en efficiënt mogelijk toepassen van de aanwezige middelen (de performance).  

Informatie Management

Een Nederlands platform voor senior informatiemanagers en IM-adviseurs, die vanuit hun houding en gedrag bereid zijn hun ervaring en kennis te delen met anderen, om tegelijkertijd het eigen vakmanschap nog verder te kunnen verbreden en verdiepen.  

Internationa Liaisons

De KNVI is vertegenwoordigd in diverse internationale organisaties. IFIP, IFLA, CEPIS en ECDL zijn daarvan de belangrijkste organisaties, maar er zijn meerdere contacten met collega-organisaties en andere koepelorganisaties.
De bestuurlijke portefeuille ligt bij de voorzitter, momenteel is duo-voorzitter Wouter Bronsgeest het aanspreekpunt voor de internationale contacten en tevens formeel afgevaardigde voor de General Assembly (GA) van IFIP. Als lid van IFIP heeft de KNVI vertegenwoordigers in enkele werkgroepen van IFIP. Andere personen die actief zijn in de internationale organisaties, zijn onder meer Leon Strous (IFIP), Jos Timmermans (CEPIS en deelnemer aan IFIP-IP3) Liesbeth Ruoff (CEN, NEN en diverse contacten in Brussel vanuit SIG Digital Skills), Frits Bussemaker (als KNVI-ambassadeur regelmatig actief in internationaal netwerk, tevens betrokken bij ACM als Acting Chair, Marketing Committee (PB-MC)) en Perry Moree (IFLA). Vanuit het bestuur zijn er ook contacten met ECDL. Deze contacten worden onderhouden in afstemming met de SIG Digital Skills.

Deze SIG organiseert ook eigenstandige activiteiten organiseren, waaronder het instellen van een aanspreekpunt voor SIG’s, afdelingen en regio’s om de wetenschappers vanuit IFIP en IFLA te kunnen benaderen. Daarnaast ondersteunt de SIG bij het organiseren van events van andere SIG’s, afdelingen en regio’s. Tot slot helt de SIG bij het leggen van internationale contacten met belangrijke inhoudelijke initiatieven in het netwerk van informatieprofessionals.

 

IT&Overheid

IT & Overheid is een veelbesproken combinatie. IT biedt de overheid en de samenleving veel kansen. De werkelijkheid is ook dat IT-veranderingen veel hoofdpijn kunnen geven. Informatieprofessionals in de publieke sector hebben een belangrijke rol. Wij kunnen het verschil maken tussen falen en slagen. De Special Interest Group (SIG) IT & Overheid biedt het platform om IT-successen van de overheid zichtbaar te maken en de samenwerking tussen IT professionals in de publieke sector te vergroten. Als professionals delen wij onze passie voor de publieke zaak. We bieden je de mogelijkheid je netwerk uit te breiden en van ervaringsdeskundigen te leren. We organiseren kleinschalige bijeenkomsten voor en door leden en verbinden jouw vraag met kennis van anderen.  

Informatiebeveiliging en ICT Security

Op deze pagina vindt u alles over de SIG IBIS aangestuurd vanuit een 5 koppig bestuur. Het doel is om periodiek informatieve sessies te organiseren voor Ngi-NGN leden met interessante en actuele onderwerpen over informatiebeveiliging en ICT Security. Voor het grootste deel wordt dit gerealiseerd middels evenementen op locaties door het land. Kijk hier voor het overzicht van onze evenementen.  

Innovatie &

Doelen van de SIG Innovatie&:
Innoveren van door leden aangedragen thema’s en zo hun kennis verrijken. Innovatievermogen van de leden verhogen en zo hun vaardigheden uitbreiden. Momentum voor door leden gewenste innovaties bouwen en zo hun invloed vergroten.

 

IT Beheer in het Onderwijs

 IT-Beheer in het onderwijs SIG houdt zich bezig met kennisdeling en ondersteuning van de IT-beheerders in het onderwijs. Daarbij is er speciale aandacht aan voor het gezamenlijk naar buiten treden namens deze beroepsgroep naar aanbieders van middelen die in onderwijsbreed worden ingezet, zoals digitale examenmogelijkheden en op onderwijs gerichte software applicaties.  

IT-Auditing

 De afdeling IT-auditing wil IT-gerelateerde onderwerpen belichten vanuit een praktisch perspectief. Doelstelling daarbij is dat daarbij zowel de inhoudelijke aspecten van het onderwerp als de audit aspecten aan de orde komen.  

IT-Infra

 IT-Infra-SIG houdt zich bezig met kennisdeling en ondersteuning van IT-professionals werkzaam als netwerk- ,systeem- en applicatiebeheerders.  

IT-Recht

 De ontwikkelingen in de informatietechnologie veranderen de samenleving voortdurend, en hebben daarmee ook gevolgen voor de juridische verhoudingen en de toepassing van rechtsregels tussen partijen die van IT gebruik maken of die met dit gebruik geconfronteerd worden. Traditionele juridische vraagstukken komen in het digitale tijdperk in een ander daglicht te staan en vragen om een nieuwe invulling.  

Jong professionals

 Onze SIG organiseert activiteiten voor en door studenten en starters. Ook ondersteunen we activiteiten van IT studieverenigingen zoals het Nationaal Informatica Congres (SNiC). Daarnaast maken we de IT scriptieprijs mogelijk. Dat doen we samenwerking met ons vakblad Informatie en het KNAW.  

Juridische Informatie

De afdeling Juridische Informatie organiseert bijeenkomsten en studiereizen voor informatie- en kennisprofessionals werkzaam in het juridische domein (advocaten-, notaris- en fiscalisten kantoren, rechtsbijstandsverzekeraars, rechterlijke macht, overheid, universiteiten).
JI speelt onder meer in op actuele ontwikkelingen rond informatietechnologie en digitalisering. De bijeenkomsten zijn geschikt om collega’s te ontmoeten en te netwerken, met als uitgangspunt het nuttige met het aangename te verenigen.
 

Kritisch Denken

Het doel van de werkgroep is het belang van kritisch denken onder de aandacht te brengen, mensen concrete handvatten te bieden voor kritisch denken en specifieke vraagstukken kritisch te beoordelen. De groep verzamelt al de resultaten op een wiki: www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken. Hier staat ook een overzicht van de huidige leden.  

Legacy IT

De risico’s en problemen die samenhangen met de verandering van het IT-landschap staan bekend onder de noemer van “legacy-problematiek”. De kosten van de oplossing / mitigatie van de legacy-problematiek kunnen dermate hoog zijn dat ze veranderingen bepalen, beperken dan wel onmogelijk maken.
Het doel van de Special Interest Group (SIG) Legacy IT is de bevordering van de uitwisseling en de systematisering van de inzichten en ervaringen van de leden van de KNVI m.b.t. de legacy-problematiek. De uitwisseling wordt bevorderd door het bieden van een platform en het organiseren van bijeenkomsten. De systematisering wordt bevorderd door het formuleren en uitgeven van richtlijnen.
 

Openbare Bibliotheken

De afdeling Openbare Bibliotheken verbindt alle professionals werkzaam in de openbare bibliotheken in Nederland.  

Onderzoek& onderwijs

De afdeling Onderwijs & Onderzoek is er voor en door informatieprofessionals werkzaam in hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en speciale wetenschappelijke bibliotheken. Ons doel is het stimuleren van de uitwisseling van kennis en het ontmoeten van collega’s.   

PRISSMA

Prissma is een jonge, dynamische afdeling voor en door media- en informatieprofessionals met bijna 700 leden uit de wereld van media en de informatie- & kennissector. Zij maakt deel uit van de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor informatieprofessionals (voorheen NVB/KNVI, SOD, NGI_NGN) en is tegelijk de grootste en meest actieve afdeling. Prissma richt zich op de ondernemende en vooruitstrevende informatie manager, IT’er en consultants in de Kennis- en Informatiesector. We organiseren per jaar grote en kleine events rondom de thema’s innovatie, internationalisatie en ondernemerschap.  

Process Mining

Doelstelling SIG Process Mining:
Vanuit een gemeenschappelijke interesse en passie het ontwikkelen en uitdragen van de toepassing van het vakgebied process mining in de praktijk. Door kennisontwikkeling- en deling de leden en potentiële leden van de Ngi-NGN in staat stellen hun netwerken te verbreden en verrijken op gebied van process mining en process intelligenc
 

SOD

De SOD heeft een missie: Uitgroeien tot een toonaangevende afdeling voor DIV & archiefmanagement binnen de KNVI

Met alle leden kunnen wij onze kennis bundelen. De oude rotten in het vak samen met de leden van het nieuwe  elan! Nieuwe en jonge leden met frisse ideeën. Een achterban die digitalisering ziet als de ultieme uitdaging. Maar die ook een stevige gesprekspartner wil zijn. Bijvoorbeeld voor beleidsmakers, opleidingsinstituten en instellingen die informatievoorziening hoog in het vaandel hebben staan.

 

Speciale Bibliotheken

   

The Eye – KNVI event 2018

   

Zorg

De vraagstukken die zich in de zorgmarkt voordoen op het vlak van digitalisering zijn veelzijdig en strekken zich uit over de hele keten van zorgvrager (patiënt /cliënt), zorgaanbieders en zorgfinanciers. Tegen die achtergrond van snelle verandering wil de SIG EHealth een platform bieden voor kennisdeling en ontwikkeling op dit gebied.  

 Regio’s

Den Haag Regio Den Haag bestrijkt de zuidkant van de randstad en omvat tevens Leiden en Delft. Met zo’n belangrijk gebied en met zoveel bedrijvigheid en opleidingsinstituten zoals universiteiten en hoge scholen, proberen wij de brug te vormen tussen “jong en oud”.  
Limburg De doelstelling van de regio Limburg is het opdoen van kennis en kennissen in de ICT. De regio Limburg probeert deze doelstelling te realiseren door evenementen te organiseren rond interessante ICT thema’s. Deze evenementen zijn vrijwel altijd gratis toegankelijk voor KNVI leden en studenten. Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen de evenementen tegen een kostendekkende vergoeding bijwonen.  
Noord De Regio Noord is een actieve regio, die binnen KNVI verband een eigen koers vaart. In de noordelijkste regio van ons land hebben ongeveer 400 ICT-professionals een hecht netwerk.  
Noord-Holland Regio Noord-Holland heeft een enthousiast nieuw bestuur.
We proberen de regio te bedienen met aansprekende, informatieve en gezellige regiobijeenkomsten.
 
Oost Regio Oost is een interessante plek waar je als ICT professional kennis kunt delen in een netwerk met andere professionals. Om het netwerk in de regio Oost levend te houden, zoeken we nog enkele actieve leden die een bijdrage willen leveren aan het organiseren van bedrijfsbezoeken, netwerkavonden en/of lezingen.   
Rotterdam Regio Rotterdam wil IT professionals informeren, interesseren en inspireren over relevante thema’s en actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren met volop ruimte voor informele gesprekken en netwerken met andere IT professionals.
 
Utrecht Regio Utrecht is een actieve regio die veel evenementen organiseert. Onze doelen als regio zijn: kennis delen, samenwerken en ideeën voor lezingen faciliteren.  
Zuid De regio zuid bestaat uit de provincies Noord Brabant en Zeeland.