VERENIGINGSSTATUTEN KNVI - d.d. 31 december 2016

Contactgegevens

Berencamperweg 10
3861 MC Nijkerk
T 033 – 2473427
E info@knvi.nl

KVK Utrecht 40476369

BTWNL005105638B01

 

 

 

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1 De vereniging draagt per 26 maart 2013 de naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, bij verkorting genaamd KNVI.
2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL
Artikel 2
1 De KNVI is een beroepsvereniging voor hen die werkzaam zijn als informatieprofessional of belangstelling hebben voor dit vakgebied in de breedste zin van het woord.
2 De vereniging stelt zich ten doel:
a bij te dragen aan professionalisering van functionarissen in het beroepenveld in het algemeen en van haar leden in het bijzonder;
b de belangen van het beroepenveld te behartigen bij (nationale en Europese) beleidsontwikkelingen en invloed uit te oefenen bij het tot stand komen van beleid;
c contact te onderhouden met belangrijke partners;
d (inter)nationale samenwerking te bevorderen;
e het bevorderen van contact tussen de leden;
f het bevorderen van het bewustzijn van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
g de mogelijkheid te bieden voor persoonscertificering volgens ISO 17024 norm binnen het informatica domein.

MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a (laten) organiseren van kennisdeling zowel via fysieke ontmoetingen als virtueel (congressen, workshops, excursies);
b (laten) uitgeven van publicaties relevant voor het beroepenveld;
c bevorderen van opleidingen;
d samenwerking met andere nationale en internationale organisaties;
e instellen van afdelingen, Special Interest Groups (SIG's) en regio's als bedoeld in artikelen 17 en 18

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 4
1 De vereniging kent:
a natuurlijke leden;
b lid-instellingen;
c leden van verdienste;
d donateurs.
2 Alleen natuurlijke leden en lid-instellingen zijn leden als bedoeld in Titel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 5
1 Natuurlijke leden zijn natuurlijke personen wier interesses liggen op het gebied van de informatieverzorging zoals omschreven in artikel 2 en die de doeleinden van de vereniging onderschrijven.
2 Lid-instellingen kunnen zijn stichtingen, verenigingen, bedrijven, openbare instellingen en diensten die een verwant doel nastreven of die de doeleinden van de vereniging wensen te bevorderen. Elk lid-instelling heeft het recht ten hoogste twee vertegenwoordigers aan alle activiteiten van de vereniging te laten deelnemen als waren het natuurlijke leden.
3 Leden van verdienste kunnen zijn natuurlijke personen die, doordat zij zich voor de vereniging dan wel voor het beroepenveld bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, als zodanig al of niet op voordracht van het Bestuur, door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.
Artikel 6
Donateurs kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die een verwant doel nastreven of die de doeleinden van de vereniging wensen te bevorderen.
Artikel 7
1 Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het Bestuur afgegeven verklaring.
2 Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 8
1 Natuurlijke leden en lid-instellingen betalen een contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
2 Alleen natuurlijke leden en de lid-instellingen hebben stemrecht. Ieder natuurlijk lid en lid-instelling heeft één stem.
3 De lidmaatschapsrechten van de lid-instelling kunnen slechts worden uitgeoefend door een persoon, die als zodanig bij de secretaris van het Bestuur is aangemeld. Tot aan het moment, dat van het bestuur van de lid-instelling geen andere persoon bij de secretaris van het Bestuur is aangemeld, geldt eerstbedoelde persoon als degene, die de lidmaatschapsrechten van de lid-instelling kan uitoefenen.
4 Rechten en verplichtingen, door of uit kracht van deze statuten verbonden aan het lidmaatschap van natuurlijke leden en leden van verdienste kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden bepaald.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1 Het lidmaatschap eindigt:
a voor zover het betreft een natuurlijk persoon: door de dood van het lid;overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht is niet toegelaten;
b door opzegging door het lid;
c door opzegging door de vereniging:deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d door ontzetting: deze kan geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2 Opzegging door de vereniging geschiedt door het Bestuur.
3 Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan het Bestuur.
4 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6 Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

ORGANEN
Artikel 10
1 De vereniging kent de volgende organen:
a de Algemene Ledenvergadering;
b het Bestuur;
c Afdelingen en SIG's, als bedoeld in artikel 17;
d Regio’s, als bedoeld in artikel 18;
e de Beleidsraad, als bedoeld in artikel 19;
f de Raad van Advies, als bedoeld in artikel 20.
2 De vereniging kent tevens Associaties als bedoeld in artikel 21.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1 Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2 De Algemene Ledenvergadering heeft ondermeer de volgende taken en bevoegdheden:
a het vaststellen van het algemene beleid;
b het vaststellen van de begroting;
c het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur;
d het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van de vereniging;
e het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de leden.
3 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 met het verslag van de in artikel 22 genoemde commissie;
b voorziening in eventuele vacatures;
c voorstellen van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
d het vaststellen van het algemeen beleidsplan.
4 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
5 Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijftigste gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
6 De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken.
7 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 27 en 28.


TOEGANG EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.
2 Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in de volgende volzin, en geschorste leden van het Bestuur. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
3 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
4 Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de Algemene Ledenvergadering. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Ieder lid kan slechts voor één volmachtgever een stem uitbrengen.

HET BESTUUR
Artikel 13
1 Het Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging.
2 De hoofdtaken van het Bestuur zijn: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en coördinatie van het functioneren van de vereniging, externe representatie, leiding geven aan het verenigingsbureau en beheer van de financiën, opstelling van een meerjaren beleids- en activiteitenplan met meerjarenbegroting, opstelling van een jaarlijks beleids- en actieplan waaronder een jaarbegroting voor de vereniging, vaststellen van het jaarverslag.
3 Het Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde beleid en de financiële consequenties.
4 Voor alle beslissingen van beleidsmatige aard die de Afdelingen casu quo de Regio's betreffen laat het Bestuur zich ter zijde staan door de Beleidsraad.
5 Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, uit de leden van de vereniging te benoemen door de Algemene Ledenvergadering. Hiertoe behoren in elk geval een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester, welke functies elk door een afzonderlijk bestuurslid dienen te worden vervuld. De voorzitter en de penningmeester worden door de ALV in functie benoemd.
6 De verdeling van de overige bestuursfuncties over de bestuursleden wordt door de leden van het Bestuur onderling bepaald
7 Zowel gewone leden als Regio's of Afdelingen kunnen leden voordragen voor verkiezing in het Bestuur. In het huishoudelijk reglement kunnen hiervoor nog nadere regels worden gesteld.
8 Bestuursleden van Afdelingen, Regio's of Associaties kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het Bestuur.
9 De taken van de bestuursleden zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
10 Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

ZITTINGSDUUR EN DEFUNGEREN
Artikel 14
1 De zittingsduur van een gekozen bestuurslid bedraagt ten hoogste vijf volle jaren. Onmiddellijke herverkiezing voor eenmaal is mogelijk. Na afloop van het tweede zittingstijdvak kan herverkiezing eerst na twee jaar plaats vinden.
2 Behalve door periodiek aftreden eindigt het bestuurslidmaatschap:
a bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b door tussentijds aftreden;
c door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering.
3 In geval van een tussentijds ontstane vacature zal tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in de vacature worden voorzien.
4 Ingeval van periodiek of tussentijds defungeren van een van de bestuursleden, worden de besturen van de Afdelingen onderscheidenlijk Regio's, alsmede de individuele leden van de vereniging ten minste drie maanden voor de Algemene Ledenvergadering, die in de vacature dient te voorzien, daarvan op de hoogte gesteld, teneinde hen in de gelegenheid te stellen zo tijdig een voordracht voor de vervulling van de vacature aan het Bestuur voor te leggen, dat deze voordracht in de oproep tot de desbetreffende vergadering - samen met een voordracht van het Bestuur - kan worden opgenomen. Bij gebreke van een voordracht als hiervoor bedoeld op het daarvoor gestelde tijdstip, wordt door de Algemene Ledenvergadering in de vacature voorzien aan de hand van een bindende voordracht van het Bestuur. Aan deze voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15
1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a hetzij het Bestuur;
b hetzij twee leden van het Bestuur, onder wie de voorzitter, dan wel een vice- voorzitter.
2 Jaarlijks geeft het Bestuur goedgekeurde begrotingen aan de voorzitter en penningmeester van de besturen van de Afdelingen en de Regio's. Deze goedgekeurde begrotingen geven draagwijdte aan van de financiële verplichtingen, die voor rekening van de vereniging mogen worden aangegaan. Voor die handelingen, die de aangegeven grenzen van volmachten te buiten gaan, is een nadere schriftelijk vastgestelde toestemming van het Bestuur vereist. Het Bestuur rapporteert in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering over de wijzigingen in de volmachten.
3 Het Bestuur kan voorts bepaalde bevoegdheden tot vertegenwoordiging van de vereniging aan een lid van de vereniging delegeren, hetzij incidenteel, hetzij voor een al of niet bepaalde termijn.
4 Bij de Algemene Ledenvergadering moet het Bestuur verantwoording afleggen over de uitgaven van de Afdelingen en Regio's.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 16
1 Vergaderingen van het Bestuur worden ten minste acht maal per jaar gehouden en overigens met inachtneming van het vorenstaande, zo dikwijls de voorzitter, dan wel twee leden van het Bestuur dit wenselijk vinden.
2 Zij worden schriftelijk geconvoceerd door de secretaris onder vermelding van de agenda met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen voor de vergadering van het Bestuur. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van twee leden van het Bestuur, waaronder de voorzitter, kan van de bedoelde termijn worden afgeweken.
3 Indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen ook zonder dat aan het hiervoor in lid 2 bepaalde is voldaan, rechtsgeldige besluiten worden genomen.
4 Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig te zijn.
5 Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is geen besluit tot stand gekomen.
6 Van de vergaderingen worden notulen en een besluitenlijst opgemaakt, waarvan de verspreiding bij huishoudelijk reglement geregeld wordt.

AFDELINGEN EN SPECIAL INTEREST GROUPS
Artikel 17
1 Afdelingen en Special Interest Groups (verder alleen aangehaald als afdelingen) hebben ten doel bijzondere en blijvende aandacht te besteden aan enig specifiek deelgebied binnen de doelstellingen van de vereniging.
2 Afdelingen worden op voorstel van een taakgroep, gehoord het advies van het Beleidsraad, bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ingesteld.
3 De bepalingen met betrekking tot het oprichten, besturen en opheffen van afdelingen worden beschreven in het huishoudelijk regelement.


REGIO'S
Artikel 18
1 Regio's, hebben ten doel het geven van voorlichting en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de vereniging, kennisdisseminatie en werving van leden, die in een en dezelfde streek woonachtig of werkzaam zijn, te bevorderen, een en ander binnen de doelstellingen van de vereniging.
2 Regio's worden op voorstel van het Bestuur, dan wel ten minste tien leden uit een geografisch samenhangende streek afkomstig, gehoord de Beleidsraad, bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ingesteld.
3 De bepalingen met betrekking tot het oprichten, besturen en opheffen van regio's worden beschreven in het huishoudelijk regelement.

BELEIDSRAAD
Artikel 19
1 De Beleidsraad adviseert over het beleid ten aanzien van oprichting, afstemming, financieel beheer, eventuele herindeling van Regio's, samenwerking en opheffing van Afdelingen en Regio's, en voorts over alle andere onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de continuïteit van de vereniging.
2 De Beleidsraad wordt voorgezeten door een uit het beleidsorgaan aan te wijzen voorzitter. Het Bestuur is bij een vergadering van de Beleidsraad vertegenwoordigd bij voorkeur door het bestuurslid dat de Regio's en/of Afdelingen in portefeuille heeft.
3 De Beleidsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Afdelingen en uit vertegenwoordigers van de Regio’s.

RAAD VAN ADVIES
Artikel 20
1 De Raad van Advies adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot missie, visie, ambities en strategie van de vereniging. Hierbij hoort de ontwikkeling en positionering van de KNVI en haar thema's.
2 De leden van de Raad van Advies worden op voordracht van het Bestuur op persoonlijke titel benoemd door het bestuur.
3 De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en geschiedt op persoonlijke titel. Deze periode kan twee maal worden verlengd met een periode van drie jaar.
4 De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter aan.
5 Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het doel van de vereniging en/of is werkzaam op of verbonden met een of meer terreinen die de vereniging tot haar aandachtsgebied rekent.
6 Het lid beschikt over een aantoonbaar actueel (politiek-) bestuurlijk, ambtelijk of wetenschappelijk (relatie)netwerk binnen dan wel rondom de aandachtsgebieden van de vereniging op strategisch niveau.
7 Het lid is bereid zijn kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve de vereniging en de door de vereniging te realiseren doelen

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Artikel 21
1 Een Afdeling, Regio of de vereniging als geheel kan een samenwerkingsverband aangaan met een of meer externe organisaties, indien dit past bij haar of zijn doelstelling.
2 De strekking, reikwijdte en verplichtingen met betrekking tot het samenwerkingsverband worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Een samenwerkingsverband behoeft, om van kracht te zijn, de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, na ingewonnen advies van de Beleidsraad.
3 Leden van een geassocieerde organisatie, niet zijnde leden van de vereniging, hebben geen stemrecht of zeggenschap in het beleid binnen de vereniging.
4 Nadere regels met betrekking tot het financieel beheer en dergelijke kunnen worden gesteld bij de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst.
5 Een Afdeling of de vereniging als geheel kan een stichting oprichten (alleen of met een of meer externe organisaties), indien dit past bij haar doelstelling. De oprichting van een stichting behoeft vooraf de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, na ingewonnen advies van de Beleidsraad.

KASKONTROLECOMMISSIE
Artikel 22
1 De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van minimaal twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur, noch van een Regio- of Afdelingsbestuur, noch van de Beleidsraad. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in artikel 13 lid 3 en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
2 Het Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
3 De goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering strekt het Bestuur tot decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid, voor zover dit uit de rekening en verantwoording blijkt.

STEMMEN.
Artikel 23
Voor zover deze statuten niet anders bepalen, beslist bij stemmingen de volstrekte meerderheid van, door stemgerechtigde leden uitgebrachte, geldige stemmen. De wijze van stemmen wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

GELDMIDDELEN.
Artikel 24
De vereniging verkrijgt de benodigde geldmiddelen uit:
a contributies;
b donaties, waarvan het minimum bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld;
c bijzondere en toevallige baten en andere inkomsten.

VERENIGINGSJAAR.
Artikel 25
Het verenigingsjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december daaropvolgend.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 26
De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de Wet en de statuten

WIJZIGING VAN STATUTEN.
Artikel 27
1 Tot wijziging van deze statuten wordt besloten, indien een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen daartoe strekt.
2 Voorstellen tot wijziging van deze statuten worden tenminste één maand voor de Algemene Ledenvergadering, waarin deze voorstellen in bespreking en in stemming komen, schriftelijk aan alle leden ter kennis gebracht.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING.
Artikel 28
1 Tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, indien een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen daartoe strekt.
2 Het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt tenminste twee maanden voor de Algemene Ledenvergadering, waarin het voorstel in bespreking en stemming komt, schriftelijk aan alle leden ter kennis gebracht.
3 De Algemene Ledenvergadering beslist zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging over de bestemming van het batig saldo.
4 Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treden de leden van het Bestuur op als vereffenaars.
5 Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van leden van het Bestuur. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een lid van het Bestuur, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. Overigens zijn van toepassing de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Volg ons op social media