Multidisciplinary Aspects of Blockchain

KNVI

knvilogo klein.jpg
terug naar overzicht

Multidisciplinary Aspects of Blockchain

Samenvatting

Deze bijzondere reeks gaat uit van de noodzaak dat digitalisering om een brede benadering vraagt en volgt tegelijkertijd de lijn dat het recht er niet is voor juristen, maar zich richt op dat deel van de samenleving dat het tracht te normeren. Anders gezegd: zowel waardevolle als toegankelijke informatie voor professionals, bestuurders en politici. Alle auteurs werken mee uit oogpunt van algemeen belang, wat eveneens voor de hoofdredactie geldt. Dank aan iedereen die de reeks mogelijk maakt, niet in de laatste plaats de KNVI (het platform voor informatieprofessionals in Nederland) en uitgeverij deLex. _______

20 december 2021

In de jaren tachtig stelden we dat informatici zich bewust moeten zijn van het rechtskader van hun noeste arbeid, terwijl de jurist kennis van electronic data processing moet verwerven. Vandaag staat vast dat naast technische kennis, organisatiekunde en bedrijfskunde, digitaal recht in toenemende mate zijn stempel drukt op zowel ontwerp als inzet van digitale producten, diensten en processen. Van softwarerecht tot privacyrecht, van digitale beveiligingsvoorschriften tot meldplichten bij digitale incidenten. Of neem de wetgeving voor zakendoen in de digitale eengemaakte Europese markt. Daarnaast dienen voortdurend nieuwe criteria zich aan. De roep om transparantie, zoals inzage in algoritmes, klinkt vaker en luider, vooral bij online-platforms en overheidsautomatisering, evenals de maatschappelijke inbedding van ICT. En kunstmatige intelligentie zou alleen ‘mensgericht’ toegepast mogen worden.

Deze bijzondere reeks gaat uit van de noodzaak dat digitalisering om een brede benadering vraagt en volgt tegelijkertijd de lijn dat het recht er niet is voor juristen, maar zich richt op dat deel van de samenleving dat het tracht te normeren. Anders gezegd: zowel waardevolle als toegankelijke informatie voor professionals, bestuurders en politici. Alle auteurs werken mee uit oogpunt van algemeen belang, wat eveneens voor de hoofdredactie geldt. Dank aan iedereen die de reeks mogelijk maakt, niet in de laatste plaats de KNVI (het platform voor informatieprofessionals in Nederland) en uitgeverij deLex.

_______

In the 1980s, we argued that computer scientists should be aware of the legal framework of their diligent work, while lawyers should gain knowledge of electronic data processing. Today it goes without saying that, in addition to technical knowledge, organizational science and business administration, digital law is increasingly making its mark on both the design and deployment of digital products, services and processes. From software law to privacy law, from digital security regulations to incident reporting obligations. Or take the legislation for doing business in the Digital Single Marker of the European Union. In addition, new criteria are constantly emerging. Calls for transparency, such as the review of algorithms, are more frequent and louder, especially in regards with online platforms and E-government applications, as well as the social embedding of IT. And artificial intelligence should only be used "human-centric".

This special series is based on the necessity that digitization requires a broad approach and at the same time follows the line that law is not in place for lawyers, but focuses on that part of society that tries to regulate it. In other words: both valuable and accessible information for professionals, executives and politicians.

All authors participate in the public interest which also applies to the co-editors-in-chief. Thanks to everyone who makes the series possible, not at least the KNVI (the Platform for Information Professionals in the Netherlands) and publisher deLex.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden.

Volg ons op social media