Geschiedenis

HOME - BESTUUR - CONTACT - GESCHIEDENIS - PRIJSWINNAARS

HET VICTORINE VAN SCHAICK FONDS

Victorines voor publicaties, initiatieven en scripties in het informatievak.

Het Victorine van Schaick Fonds kent  sinds 1978 prijzen toe aan publicaties en vernieuwing in het informatievak. Naast artikelen, scripties of dissertaties worden presentaties, websites of andere initiatieven die betrekking hebben op het bibliotheek en informatievak gehonoreerd. De nominaties en inzendingen worden beoordeeld door het bestuur van het Victorine van Schaick Fonds. De uitreiking van de prijzen vindt plaats in november.

Het fonds is vernoemd naar Victorine van Schaick (1917–1976). Victorine was een bibliothecaresse die met veel passie haar vak uitoefende. Na een start bij de Openbare leeszaal in Utrecht bereikte haar carrière een hoogtepunt via de bibliotheek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de Haagse P.A.Tiele Academie. 
Daarnaast was zij redactielid bij de toenmalige vakbladen De Openbare Bibliotheek (later: Bibliotheek en Samenleving) en bij Bibliotheekleven (later: Open) en lid van de subcommissie titelbeschrijven en alfabetiseren van het bestuur van de NVB en van de Rijkscommissie van Advies.
Victorine vond kennisoverdracht van het vak erg belangrijk. Zij doceerde het bibliotheekvak onder andere op de P.A. Tiele Academie en de Amsterdamse Frederik Muller Academie. Familie en vakgenoten besloten tot de oprichting van het Victorine van Schaick Fonds na haar plotseling overlijden in 1976. Op deze manier leeft haar gedachtengoed en passie voor het bibliotheek- en informatievak voort. 

DE STATUTEN

De letterlijke tekst van artikel 2 van de statuten van de ‘Stichting Victorine van Schaick Fonds’:

2.1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van professionele publicaties op het gebied van het bibliotheekwezen, in de ruimste zin van het woord, door beoefenaren van het bibliotheek- en documentatievak en door hen die zich op dit vak voorbereiden.

2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken:

door het toekennen van geldbedragen voor recente publicaties, die naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor de bekroning in aanmerking komen;
door het uitschrijven van prijsvragen en het toekennen van prijzen aan deelnemers daaraan, voorzover de inzendingen naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor een prijs in aanmerking komen; 
en door alle andere middelen, die naar het oordeel van het bestuur voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn of daarmede verband houden.

2.3. De geldbedragen respectievelijk de prijzen kunnen alleen worden toegekend  voorzover de financiële middelen van de stichting dit toelaten. De toekenning geschiedt door het bestuur van de stichting, dat desgewenst speciale deskundigen kan raadplegen.

Lees meer over het fonds op Wikipedia >>