PERSBERICHT: Smart Humanity


KNVI herprofileert het vak van informatieprofessionals: Smart Humanity

Digitale beroepsvereniging wijst op blijvende centrale positie van de mens

Amsterdam, 01 januari 2018 – De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen.

De KNVI heeft het begrip ‘Informatieprofessional 3.0’ en de ‘Digitale transformatie’ neergezet en uitgewerkt in diverse beleidsplannen en publicaties. ‘De kern van de eerste, maar vooral de tweede ontwrichtende veranderingsgolf heeft een ongekend grote impact op professionals én op de organisaties waarin deze professionals werken. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op  de schouders van die informatieprofessional 3.0’, aldus Wouter Brongeest, een van de duovoorzitters van de digitale beroepsvereniging van Nederland, KNVI.

Smart Humanity

De rol van de informatieprofessional is belangrijk, maar inmiddels kan de samenleving de digitalisering en de verandering niet autonoom laten gebeuren. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid, iedereen zal zich moeten leren verhouden tot de technologische mogelijkheden. ‘Iedereen zal zich bewust moeten zijn van de kwesties die nieuwe technologie, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe manieren van communiceren met zich meebrengen. De mensheid wordt slim, de mensheid wordt ‘smart’. We gaan toe naar het decennium van Smart Humanity’, zegt Brongeest.

Ethiek als norm

De KNVI speelt daarin een bepalende rol. Hierbij gaat het om een rol die overheid en bedrijfsleven nog niet vervullen en op een onderwerp waarnaar de wetenschap nog maar net begint te onderzoeken. Smart Humanity staat voor mensen die digitale ontwikkelingen weten toe te passen. Voor een samenleving die ethisch verantwoord omgaat met deze technologie. Voor een samenleving die de aarde en het gebruik van haar grondstoffen weer in balans weet te brengen. Een samenleving die technologie inzet om de vervuiling en de uitputting van de aarde om te keren. En een samenleving die innovaties inzet om misstanden tegen te gaan en ieder individu – geen uitgezonderd – een kans op een waardig leven geeft.

Cruciale rol

Concreet betekent dat de KNVI een cruciale rol speelt in het agenderen van kennis en scholing en vakinhoudelijk is betrokken bij de uitvoering; zowel op macro- als microniveau. De beroepsvereniging draagt actief bij aan het informeren en scholen van professionals, mede op basis van een telkens actuele rubricering van digitale functies en beroepen. Hiertoe wordt een taskforce opgezet, die binnen en buiten de beroepsvereniging aan de slag gaat.

Andere benadering

Vanuit dit perspectief bezien, is er geen tekort aan ICT-ers in Nederland; er is een tekort aan opleidingen om mensen betekenisvol en waardevol werk te laten houden. Er is geen tekort aan banen en kansen; er is een tekort aan organisaties die de stap durven maken naar nieuwe bedrijfsmodellen. Er is geen tekort aan kennis; er is een tekort aan opleiders die vooruit kijken en scholieren en studenten klaarstomen voor hun taak in de nieuwe samenleving. Er is geen tekort aan beleidskaders; er is een tekort aan goed geïnformeerde en opgeleide politici en beleidsmakers. Er is geen tekort aan goede curricula, er is een tekort aan kennis bij politici en opleiders over al bestaande competentieframeworks en de Europese en mondiale ontwikkelingen.

De KNVI doet er alles aan doen om deze omissies te verhelpen met het organiseren van kennisdeling, het bieden van een platform waar deskundigen uit het vakgebied, kennisinstellingen en beleidsmakers elkaar ontmoeten en het verstevigen van de erkenning van de beroepsbeoefenaars.

Over KNVI

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals. Het is een onafhankelijk platform voor het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis en het verbreden van het professionele netwerk van de leden. www.knvi.nl

 

Meer informatie:
KNVI
Wouter Brongeest, duovoorzitter KNVI
+31 (0)33-2473427
info@knvi.nl